Na osnovu odredbe čl.13. i čl.27. Zakona o zaštiti potrošača (Sl.glasnik RS 62/2014) privredno društvo „KOCKALEND doo“ Beograd-Novi Beograd, svoje cenjene potrošače koji robu kupuju putem internet sajta www.kockalend.rs

 

O B A V E Š T A V A

 

- da se prodaja robe putem internet sajta  www.kockalend.rs obavlja u okviru registrovane delatnosti privrednog društva „KOCKALEND doo“ Beograd-Novi Beograd, Tošin Bunar 272, Beograd, Srbija, mat.br. 21319406, PIB: 110222180, šifra delatnosti 4791, tel. 011/715-99-70, www.kockalend.rs, adresa za izjavljivanje reklamacije je: online@kockalend.rs

- da se osnovna obeležja robe mogu naći na sajtu www.kockalend.rs;

- da se prema Zakonu o zaštiti potrošača (Službeni glasnik RS, br. 62/2014) kupovina preko naše prodajne internet stranice www.kockalend.rs smatra prodajom na daljinu;

- da roba koja se prodaje putem internet sajta www.kockalend.rs  poseduje svojstva potrebna za redovnu upotrebu te vrste robe u skladu sa njenom namenom koja je definisana u Deklaraciji; 

- da se saobraznost robe ugovoru ISKLJUČIVO utvrđuje prema svojstvima i nameni robe kako je to definisano pripadajućom Deklaracijom;

- da je prodajna cena robe naznačena uz svaki artikal;

- da je usluga isporuke robe besplatna za porudzbine koje su veće od 4000 rsd.;

- kupljenu robu isporučujemo u roku od 5 radnih dana putem kurirske službe Daily Express, na način kako je to definisano OVDE

- da se mogućnost kupovine robe uz posebne cenovne pogodnosti i∕ili uz posebne prodajne podsticaje (akcijska prodaja), obavlja u skladu sa uslovima koji su objavljeni na internet sajtu www.kockalend.rs;

- da potrošač robu koju kupuje putem internet sajta www.kockalend.rs može platiti pouzećem gotovinski u trenutku isporuke, kao i istaknutim platnim karticama u trenutku kupovine na sajtu;

- da potrošač prilikom kreiranja porudžbenice pritiskom na taster POTVRDI preuzima obavezu plaćanja naručene robe;

- da u slučaju prijema robe potrošač ustanovi da veličina nije odgovarajuća, potrošač ima pravo da artikal zameni u roku od 14 dana za drugu veličinu, na način kako je to definisano OVDE;

- da u slučaju prijema robe potrošač ustanovi da artikal želi da zameni za drugi artikal, koji može biti veće, manje ili iste cenovne kategorije od predhodno poručenog, potrošač može zameniti artikal u roku od 14 dana na način kako je to definisano OVDE;

- da u slučaju prijema robe potrošač isti ne želi da zadrži, ima pravo na odustanak ugovora i povraćaj sredstava u visini plaćene kupoprodajne cene za predmetnu robu, u roku od 14 dana na način kako je to definisano OVDE;

- da za robu koja je poručena putem online prodavnice potrošač ima pravo da izjavi reklamaciju na već korišćen proizvod, na način koji je definisan za robu kupljenu putem online prodavnice. Način i postupak izjavljivanja reklamacije možete pronaći OVDE;

Cena robe

Cena pojedinačnog artikla nalazi se pod pregledom artikala, na stranici artikla i u korpi. U cenu pojedinačnog artikla uračunat je PDV, ali nisu uračunati troškovi dostave. Čim dodate artikle u korpu, troškovi dostave biće vidljivi u korpi.

Važi ona cena artikla koja je bila vidljiva u vreme kupovine. Sve cene su trenutne i redovno ažurirane.

Dostupnost i cene www.kockalend.rs proizvoda su podložne promenama zbog situacija rasprodatih zaliha, kao i štamparskih grešaka ili pogrešno istaknutih cena. U slučaju pogrešno istaknute cene, nastojaćemo da je ispravimo što je pre moguće.

 

USLOVI KORIŠĆENJA I PRODAJE ZA PRAVNA LICA

Privredno društvo KOCKALEND doo  (Novi Beograd), ul. Tošin Bunar br. 272, matični broj: 21319406, prodaju robe iz iz svog prodajnog asortimana vrši i pravnim licima putem on-line prodavnice na sajtu www.kockalend.rs

Prodaja robe pravnim licima vrši se prema sledećim opštim uslovima (registracijom i kreiranjem porudžbenice kupac- pravno lice se saglašava sa primenom ovih uslova):

Prodaja i dostava robe se vrše isključivo pravnim licima koje sedište imaju na teritoriji Republike Srbije, odnosno na adresi (isporuke) u Republici Srbiji.

Uslov za kreiranje porudžbenice je da se pravno lice prethodno registruje na našem sajtu kao pravno lice i kasnije na sajtu prijavi kao pravno lice. Bliže uputstvo o registraciji i prijavi možete naći na ovom linku. Podaci o pravnom licu moraju biti potpuni i ispravni, u suprotnom će se smatrati da registracija nije izvršena. Kockalend doo u svakom slučaju zadržava pravo da odbije ili izbriše ranije izvršenu registraciju ukoliko posumnja u ispravnost podataka odnosno ukoliko postoje drugi opravdani razlozi.

Pre kreiranja online porudžbenice, ukoliko robu kupuje pravno lice, neophodno je izvršiti prijavu na sajtu sa registracionim podacima pravnog lica. Izbor artikala i njihova količina vrši se nakon prijave, dodavanjem artikla u korpu, a nakon završenog odabira vrši se kreiranje porudžebnice za pravno lice.

Po prijemu porudžbenice pravnog lica, Kockalend doo će u roku od najiše pet radnih dana izvšitinjenu obradu odnosno proveru da li su artikli iz porudžbenice dostupni i u kojoj količini. Podaci o dostupnosti proizvoda na sajtu internet prodavnice su isključivo informativnog karaktera i mogu odstupati od stvarnog stanja koje je podležno promenama u svakom momentu.

Nakon provere dostupnosti proizvoda i količina iz online porudžbenice Kockalend doo će za dostupne artikle iz porudžbenice izvršiti rezervaciju i pristupiti izdavanju predračuna (uvećanog za troškove dostave ukoliko postoje) koji predračun se dostavlja pravnom licu na adresu elektronske pošte. Pravno lice dužno je da plaćanje po predračunu (u punom iznosu predračuna i prema dostavljenim instrukcijama) izvrši najkasnije u roku od 5 (pet) radnih dana, dok će se u suprotnom smatrati da je pravno lice odustalo od kreirane porudžbenice.

U roku od najduže pet radih dana od dana potpunog plaćanja po predračunu, Kockalend doo će na označenu adresu za dostavu posredstvom kurirske službe (D-Express ili druge) kupcu pravnom licu ekspedovati naručene proizvode.

U slučaju da utvrdi da pojedini artikli nisu dostupni ili da artikli nisu dostupni u dovoljnoj količini, Kockalend doo će predračun (uvećan za troškove dostave ukoliko postoje) izdati za dostupne artikle odnosno dostupne količine. U slučaju da ni jedan od artikala iz porudžbenice nije dostupan, Kockalend će o tome obavestiti kupca pravno lice. U slučaju da u roku od pet radnih dana od dana kreiranja porudžbenice pravnom licu ne bude izdat predračun, smatraće se da poručeni proizvodi nisu dostupni i da se porudžbenica otkazuje bez daljih obaveza.

Cene artikala (proizvoda) iskazane su na sajtu za svaki pojedinačni artikal, dok trošak dostave iznosi 300,00 dinara (podložno je promeni shodno cenovniku kurirske službe) i pada na teret kupca u slučaju da je ukupna vrednost predračuna niža od 4.000,00 dinara.

Kockalend  nije odgovoran za rad i rokove u kojima kurirska služba vrši isporuku proizvoda, pri čemu je uobičajeni rok isporuke 3 radna dana od dana predaje pošiljke na ekspediciju.

Kupac je odgovoran za štetu koja nastane propuštanjem da preuzme pošiljku i eventualne dodatne troškove koje s tim u vezi nastanu .

Osnovna obeležja proizvoda dostupna na sajtu internet prodavnice, a pravno lice zadržava pravo da se pre kreiranja porudžbenice obrati Kockalend -u sa dodatnim upitima u pogledu bližih karakteristika proizvoda. Kreiranjem porudžbenice pravno lice potvrđuje da je upoznato sa osnovnim obeležjima proizvoda i da ista prihvata.

Opštim uslovima se konstatuje da se pravno lice nema svojstvo potrošača u smislu Zakona o zaštiti potrošača, te da se pravna pravila tog propisa ne primenjuju u poslovnom odnosu kada je kupac pravno lice, s čim u vezi pravno lice nema pravo odustanka od ugovora zaključenog na daljinu niti druga prava koja Zakon o zaštiti potrošača predviđa za potrošača.

Pre prijema isporuke, pravno lice kupac dužno da je sa posebnom pažnjom pregleda da li je paket (transportno pakovanje) oštećeno. Ukoliko na paketu postoji vidljivo oštećenje (paket je pocepan, polomljen, nagnječen, udubljen ili sl) pravno lice u obavezi je da odbije prijem takve pošiljke i da o tome bez odlaganja obavesti Kockalend. Prihvatanjem paketa, pravno lice potvrđuje da je pošiljka (transportno poakovanje) bila u ispravnom stanju.

Pravno lice kupac dužno je da odmah po prijemu isporuke robu pregleda sa posebnom pažnjom, te da o eventualnim vidljivim nedostacima ili manjkovima u količini bez odlaganja obavesti Kockalend, pod pretnjom gubitka prava. U slučaju da pravno lice ne obavesti Kockalend o eventualnim vidljivim nedostatcima na robi smatraće se da je roba isporučena u ispravnom stanju i odgovarajućoj količini. Kada se posle prijame robe od strane kupca pravnog lica pokaže da stvar ima neki nedostatak koji se nije mogao otkriti preglednom prilikom isporuke (skriveni nedostatak), kupac pravno lice dužno je da o tome, pod pretnjom gubitka prava, Kockalend bez odlaganja i da mu omogući pregled robe. U svakom slučaju, Kockalend nije odgovorno pravnom licu nedostatke koji se pokažu pošto protekne šest meseci od predaje stvari (primena Zakona o obligacionim odnosima). U slučaju da za pojedinu robu Kockalend kupcu pravnom licu izdaje posebnu pisanu garanciju – u pogledu garantnih rokova primenjivaće se rok odgovornosti opredeljen u garantnom listu izdatom od strane Kockalend.

Kockalend po prijemu reklamacije pravnog lica ispituje njenu opravdanost odnosno proverava da li roba ima potrebna svojstva za uobičajnu upotrebu i u roku od petnaest dana (računajući od dana u kome kupac pravno lice dostavi reklamiranu robu radi pregleda) kupca pravno lice obaveštava o odluci povodom reklamacije. U slučaju prihvatanja reklamacije, Kockalend reklamirani nedostatak može otkloniti popravkom, zamenom proizvoda ili kupcu može izvršiti povrat sredstava (raskid ugovora). Osnovanost odnosno prihvatanje reklamacije (kao i raskid ugovora) ne predstavlja osnov za isplatu bilo kakve štete ili druge naknade izuzev transportnih troškova nastalih povodom reklamacije (transportni troškovi u slučaju da reklamacije nije prihvaćena padaju na teret kupca pravnog lica).

U slučaju odbijanja reklamacije, kupac pravno lice dužno je da o svom trošku preuzme reklamiranu robu u roku od 8 dana od dana prijema obaveštenja o odbijanju reklamacije.  Protekom tog roka, Kockalend nije odgovoran prema kupcu pravnom licu za dalje čuvanje robe i smatraće se da se kupac pravno lice odreklo prava svojine na reklamiranoj robi.

U slučaju bilo kakvog spora koji eventualno proistekne povodom prodaje robe pravni licima, a koji spor se ne može prevazići pregovorima, predviđa se nadležnost Privrednog suda u Beogradu, što kupac pravno lice izričito potvrđuje prihvatanjem ovih opštih uslova prodaje pravnim licima.

 

 

 Vaš Kockalend!